Οι προθεσμίες των αιτήσεων θα "τρέξουν" μέσα στον Σεπτέμβριο, όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους προσφέρουν πολύτιμα μόρια τα οποία απαιτούνται για να ενταχθούν στο Σώμα.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να είναι έως 29 ετών, να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ., καθώς και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αν πρόκειται για ιδιώτες).
  • να έχουν εργαστεί την τελευταία τετραετία, δηλαδή από το 2008 μέχρι σήμερα (αν πρόκειται για εποχικούς πυροσβέστες).

Προαιρετικά θα πρέπει να έχουν γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, να διαθέτουν το πτυχίο του σχετικού ΙΕΚ και προϋπηρεσία στις Ειδικές Δυνάμεις.

Η μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων έχει ως εξής:

α) Ενα μόριο σε όποιον έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.

β) Τρία μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

γ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας "Ειδικός δασικής προστασίας".

δ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.

ε) Τρία μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ' και πέντε μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ' ή Ε'.

στ) Δέκα μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ή εμπίπτει στο εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984.

ζ) Εξι μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

η) Είκοσι πέντε μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.

θ) Δύο μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.

ι) Ενα μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για καθένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται από τις 5 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ.

Εποχικοί
Σημειώνεται πως για τους εποχικούς πυροσβέστες δεν προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται πέντε μόρια αν είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα (στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης), μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα με αίτησή τους και εφόσον αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη του διοικητή τους.