Λύση δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ζήτημα περί της υποχρέωσης ή μη καταβολής εγγυητικής επιστολής από εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών στο Δημόσιο τομέα προκειμένου να τους καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές τους, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών.

Συγκεκριμένα αναφορικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε με αφορμή της διάταξη του άρθρου 326 ν. 4072/2012 περί της υποχρέωσης ή μη καταβολής εγγυητικής επιστολής από εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών στο Δημόσιο τομέα προκειμένου να τους καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές τους, υπεβλήθη από την Π.Ο.Ε.ΙΔ.Δ. ερώτημα στον Υπουργό Οικονομικών, κοινοποιούμενο στον Υπουργό Εργασίας. Κατόπιν συναντήσεων την 11η-06-2012 και 12η-6-2012 του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων,Χρήστου Νικολουτσόπουλου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Αντώνη Ρουπακιώτη, στον οποίο υποβλήθηκε Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων με αφορμή το ανωτέρω ερώτημα της Π.Ο.Ε.ΙΔ.Δ. , ο Υπουργός Εργασίας, Αντώνης Ρουπακιώτης, εξέδωσε έγγραφο με το οποίο εκλαμβάνει ότι η καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εκτέλεσεη αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών δεν υπάγονται στην υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Σε συνέχεια των ανωτέρω και με αφορμή το ερώτημα της Π.Ο.Ε.ΙΔ.Δ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση τουΧρήστου Νικολουτσόπουλου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων, στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου εκτέθηκαν οι νομικοί προβληματισμοί επί του ζητήματος και υποβλήθηκε το έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν των ανωτέρω σήμερα, 14η -06-2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του Ταμία της Ένωσης Εργατολόγων, Χρήστου Νικολουτσόπουλου και Δημήτρη Βασιλείου αντίστοιχα, με την επικεφαλής της Ομάδας Υποστήριξης προληπτικού-Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου είχε τεθεί σχετικό ερώτημα. Το υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων που υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο έγινε αποδεκτό και εκδόθηκε το εξής έγγραφο (πατήστε εδώ)